Datasett: Årsverk innen PLO

Sammendrag

Datasett: Årsverk PLO
Årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenesten, etter utdanning
Sammendrag
Navn på indikator:  
Årsverk PLO  
Årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenesten, etter utdanning fordelt per år fra 2011 tom 2016.

NB! Det er foretatt loal beregning av summen av alle utdanningskategorier - disse var kun tilgjengelige fra og med 2015 fra SSB.  Harstad og Bjarkøy er slått sammen for hee perioden.

Informasjon om indikatoren:  
Indikatoren er etterspurt av fylkeslegen og er prioritert av den faglige referansegruppen. Data er hentet fra SSB/KOSTRA og har følgende referanse:
Tabell 9934, Årsverk innenfor pleie og omsorgstjenesten, etter utdanning.  
Begrunnelse for valg av indikator:  
Det er behov for å se utviklingen av innsatsfaktorer i sammenheng med samhandlingsreformen. Årsverk og kompetansesammensetning er en viktig faktor. Etterspurt av fylkeslegen og prioritert av den faglige referansegruppen.
Bruk av kodeverk
Utdanning:
1. Psykiatrisk sjukepleiar
2. Geriatrisk sjukepleiar
3. Annan sjukepleiar med spesialitet/vidareutdanning
4. Sykepleiar utan spesialitet/vidareutdanning
5. Vernepleiar
6. Hjelpepleiar
7. Ergoterapeut
8. Sosionom
9. Barnevernspedagog
10. Miljøterapeut (høgskoleutdanna)
11. Aktivitør
12. Omsorgsarbeidar
13. Barne- og ungdomsarbeidar
14. Helsefagarbeidar
15. Anna personell med helseutd.  
16. Pleieass., heimehjelp, brukarretta tj., m/ annan vidareutd.
17. Pleieass., heimehjelp, brukarretta tj., utan vidareutd.
18. Servicefunksjon (kjøkken, rengjøring, vaktmester)
19. Administrativt personell
20. Uspesifisert, anna
21. Utdanning i alt
Oppdatering:  
Årlig.  
Sist oppdatert: 19. oktober 2017 - fram til og med 2016
Datakilder:: KOSTRA, Tabell 9934
Full tittel
Årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenesten, etter utdanning fordelt per år fra 2007
Undertittel
Årsverk PLO
Identifikasjonsnummer
UK002

Full tittel

Årsverk innen PLO

Identifikasjonsnummer

UNK002

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.