Datasett: Legeårsverk i kommunen

Sammendrag

Sist oppdatert: 18. oktober 2017 - for perioden 2009 tom 2016


Datasett: Legeårsverk i kommunen
Legeårsverk i kommunehelsetjenesten etter virksomhetsområde og avtaleform
Sammendrag
Navn på indikator:  
Årsverk PLO  
Årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenesten, etter utdanning fordelt per år fra 2009.
25. november 2015: NB - Dokumentasjon ennå ikke ferdigstilt
Informasjon om indikatoren:  
Indikatoren er etterspurt av fylkeslegen og er prioritert av den faglige referansegruppen. Data er hentet fra SSB/KOSTRA og har følgende referanse:
Tabell 03807, Legeårsverk i kommunehelsetjenesten etter virksomhetsområde og avtaleform.

Bruk av kodeverk:
Virkeområder:
1. Diagnose, behandling og rehabilitering
2. Skole/helsestasjon
3. Miljøretta helsevern
4. Anna førebyggjande arbeid
5. Institusjonar for eldre og funksjonshemma
6. Administasjon
7. Uoppgitt
8. Virkeområde i alt
Avtaleformer:
1. Næringsdrivande fastlegar
2. Kommunalt tilsette legar
3. Turnuskandidatar
4. Næringsdrivande legar utanfor fastlegeordninga
5. Uoppgitt
6. Avtaleformer i alt
Begrunnelse for valg av indikator:  
Det er behov for å se utviklingen av innsatsfaktorer i sammenheng med samhandlingsreformen. Årsverk og kompetansesammensetning er en viktig faktor. Etterspurt av fylkeslegen og prioritert av den faglige referansegruppen.
Oppdatering:  
Årlig.  
Sist oppdatert: November 2015 - fram til og med 2014
Datakilder:: KOSTRA, Tabell 03807

Full tittel
Legeårsverk i kommunehelsetjenesten etter virksomhetsområde og avtaleform
Undertittel
Legeårsverk i kommunen
Identifikasjonsnummer
UK001

Full tittel

Legeårsverk i kommunen

Identifikasjonsnummer

UNK001

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.