Datasett: Fastlegekontakter (2017) - Nordlandssykehusområdet

Sammendrag

Oppdatert 6.11. 2018 (for 2017)


Selektering: Kommuner i Nordlandssykehusområdet - alle norske kommuner kan velges.
(Aggregering for kommunene i Helse Nord RHFs foretak).

Kilde: Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) - https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/dbb59004-5ca1-4b16-a734-f16b88d269f7?e=false&vo=viewonly  

Selekteringer i KPR Dashboard:  
Tjenestetype: Fastlege og Legevakt (aggregert)
Kontakttype: 1 Enkel kontakt, 2 Konsultasjon, 3 Sykebesøk, 4 Tverrfaglig samarbeid, 5 Administrativt arbeid. ("UKJENT" er utelatt og heller ikke medtatt i KPRs selektering).
Aldersgrupper: 0-10 år, 11-20 år, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 år, 51-60 år, 61-70 år, 71-80 år, Over 80 år, Alle.
Kjønn: Begge kjønn aggregert (ingen inndeling)
Diagnose: Alle (alle valgt, og gjelder både somatikk og rus/psykiatri).
Takst: Lege (eneste valg)
Periode: Januar 2017 - (tom.) desember 2017. (Aggregert for 2017)

Statistisk sentralbyrå: SSB 07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befokning (K) 1986 - 2018
Beregning av befolkning for årsklasser: 0-10 år, 1-20 år, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 år, 51-60 år, 61-70 år, 71-80 år, Over 80 år, Alle.


Geografi:
Selektert til Nordlandssykehusområdet
Alle fylker/kommuner i Norge kan velges. Man kan enkelt endre utvalg til å gjelde kommuner utenom egen helseregion. Det er ikke tatt med fylker/kommuner merket "IKKE ANGITT" eller "Ukjent fylke" (iht KPRs selektering).Måltall:  
Kontakter per innbygger. (Valgt).
Antall kontakter/absolutte tall. (Liggger skjult, men kan velges).

Full tittel

Fastlegekontakter (2017) - Nordlandssykehusområdet

Undertittel

Antall Legekontakter (Fastlege/legevakt), fordelt på årsklasser

Identifikasjonsnummer

UK003-NLSH

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.