Datasett: Reinnleggelser innen 30 dager

Sammendrag

Sist oppdatert: 3. desember 2019


Denne indikatoren er under etablering som ledd i felles publisering i Samhandlingsbarometeret. Dette innebærer felles datakilder, dataelementer og seleksjonskriterier for alle partene involvert i arbeidet med barometeret.

Indikatorens navn:
Reinnleggelser innen 30 dager  

Verdifelt:
folketal  = befolkning pr 1.jaunar i inneværende år.
antall Reinnlagt = Antall reinnleggelser i perioden 1-30 dager etter utskrivelse.  
reinnlagt_rate1000 = Antall reinnleggelser (antall og rate pr. 1000 innbyggere)

Definisjon på reinnleggelser (Helsedirektoratet):

En reinnleggelse er en akutt innleggelse for samme pasient innen 1-30 dager i etterkant av foregående innleggelse. I beregning av reinnleggelser inngår kun innlagte døgnpasienter.  
Anonymiserte data: Styringsdata som publiseres her er anonymisert. I praksis betyr dette at oversiktene ikke skal vise resultater som har færre enn 5 pasienter. Det er ofte innenfor mindre og mellomstore kommuner at slik anonymisering er nødvendig.
NB! Fra 2015 er det foretatt endringer av oppholdstyper (se informasjon/definisjon fra NPR) som medfører at antall reinnleggelser "teknisk sett" reduseres med 9-10 prosent.  
Indikatorens innhold (verdifelt):

Fordelt på aldersgruppe (under 70 år og 70+)

Begrunnelse:
Reinnleggelse i sykehus kan vurderes til å være både en god og en dårlig indikator på kvalitet i helsetjenesten. Ved enkelte sykdommer som krever tett oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, f.eks. langtkommen kreft, kan det bli vurdert som god pasientbehandling at pasienten raskt blir reinnlagt i sykehus. Ved for tidlig utskriving etter sykehusopphold, mangelfull behandling, mangelfull oppfølging etter utskriving eller dersom pasienten får postoperative sårinfeksjoner, vil reinnleggelser derimot bli vurdert som dårlig kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Tolking av tallmaterialet må vurderes opp mot dette bakteppet.  
God planlegging av pasientforløpet vil kunne medvirke til færre reinnleggelser som er vurdert som dårlig kvalitet i helsetjenesten. Å få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen for å få bedre pasientforløp, er ett av målene med Samhandlingsreformen. Endringer i tallet på reinnleggelser kan såleis være en indikator på bedre pasientforløp.  


Datagrunnlaget:
Datagrunnlaget er hentet fra Helsedirektoratet/NPR sin innsamling og bearbeiding av data for spesialisthelsetjenesten på bestilling fra RHF-ene (RHF forvaltningsgruppe). I denne sammenhengen er «Reinnleggelsesfilen» benyttet. Denne filen oppdateres hver måned og gjøres tilgjengelig for hele Norge. I barometeret benyttes data foreløpig for Helse Vest og Helse Nord og barometeret oppdateres hvert tertial. Datagrunnlaget går tilbake til 2011.
Følgende dataelementer er selektert for bearbeiding:
For nærmere informasjon henvises til egen referansetabell utarbeidet av forvaltningsgruppen)

Full tittel

Reinnleggelser innen 30 dager

Undertittel

Kilde: NPR      (*Berre data for deler av året)   NB! Alle rater er rekna om til 1-års rate.

Identifikasjonsnummer

NPR2-reinn-OPTID7

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.