Datasett: Utskrivingsklare pasienter

Sammendrag

Sist oppdatert: 3. desember 2019


Denne indikatoren er under etablering som ledd i felles publisering i Samhandlingsbarometeret. Dette innebærer felles datakilder, dataelementer og seleksjonskriterier for alle partene involvert i arbeidet med barometeret.  
 

Verdifelter:  
folketal  = befolkning pr. 1 januar i det inneværande året som tala gjelder for.  
Antall UKP uLiggedøgn  = Antall utskrivningsklare pasienter som ikke har liggedøgn etter meldt utskrivningsklar.  
Antall UKP mLiggedøgn = Antall utskrivningsklare pasienter som har liggedøgn etter utskrivningsklar.  
UKPmliggedogn_rate1000  = Rate utskrivningsklare pasienter med liggedøgn pr 1000 innbyggere, i alderssegmentet.  
Utskrivningsklare liggedøgn = antall liggedøgn med utskrivningsklare pasienter.  
Utskrivningsklare liggedøgn_rate1000 = rate antall liggedøgn med utskrivningsklare pasienter pr 1000 innbyggere, i alderssegmentet.  
Snitt UKP liggedøgn = snitt liggedøgn for utskrivningsklare pasienter med liggedøgn etter utskrivningsklar.  
Andel_UKP_utenLiggedogn = andel_UKP_utenLiggedogn  i forhold til alle UKP pasienter (pasienter med og uten liggedøgn etter utskrivingsklar)  
Andel UKPliggedogn = andel utskrivingsklareliggedøgn av totalt alle liggedøgn.   
 
Begrunnelse:  
Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er svært sentral i forbindelse med samhandlingsreformen og indikerer kommunenes evne til å motta pasienter som er registrert som utskrivningsklare ved sykehuset. For somatikken ble det fra 2012 knyttet betalingsansvar til utskrivningsklare pasienter/liggedøgn. Dette er for øvrig nedfelt i kommunenes og foretakenes samarbeidsavtaler - og betalingsplikten kan ha noen ulike kriterier fra kommune til kommune. Det er derfor ingen automatikk i at indikatoren utskrivningsklare liggedøgn angir antall døgn med kommunal betalingsplikt.  
 
Datagrunnlaget:  
Datagrunnlaget er hentet fra Helsedirektoratet/NPR sin innsamling og bearbeiding av data for spesialisthelsetjenesten på bestilling fra RHF-ene (RHF forvaltningsgruppe). I denne sammenhengen er «Reinnleggelsesfilen» benyttet.  Denne filen oppdateres hver måned og gjøres tilgjengelig for hele Norge. I barometeret benyttes data foreløpig for Helse Vest og Helse Nord og barometeret oppdateres hvert tertial. Datagrunnlaget går tilbake til 2010.

Full tittel

Utskrivingsklare pasienter

Undertittel

Kilde: NPR     ** OBS endra registreringspraksis f.o.m. 2016.     NB! Alle rater er rekna om til 1-års rate.

Identifikasjonsnummer

NPR2-utskrklar-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.