Datasett: Medisinske Akuttinnleggelsar (Medsinske DRG)

Sammendrag

Indikatoren viser akutte medisinske innleggingar pr kommune. Du kan velje mellom å sjå tala i andel pr 1000 innbyggar eller det reelle talet innleggingar.

Uttrekket er basert på medisinske DRG-grupper; «M». Diagnoserelaterte grupper (DRG) er et pasientklassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner i somatiske institusjoner klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og ressursmessig tilnærmet homogene (helsedirektoratet.no).
I tolkinga er det sentralt å ha med seg at medisinske DRG-grupper omfattar aktivitet ved mange ulike avdelingar, ikkje berre det som i daglegtale blir omtala som «medisinske»:
«Pasienter med samme type problemer kan behandles ulikt. For å ta høyde for dette har man etablert «kirurgiske» og «medisinske» DRG-er.   
Hvis en operasjon er utført under sykehusoppholdet, grupperes pasienten i kirurgisk DRG. Hvis ikke, blir resultatet medisinsk DRG.»
Dette betyr også at mange av pasientopphalda på ulike kirurgiske klinikkar (kanskje opptil 50%) vil bli rubriserte som medisinske DRG-ar dersom ein ikkje føretek kirurgiske inngrep under desse. Fødsler og nyfødte er ekskluderte.

Grunngjeving for val av indikator  
Eit sentralt mål i samhandlingsreforma er å bedre pasientforløpa og å gi tenester nærmare der pasienten bur. Eit av tiltaka er å opprette tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp i kommunen (ofte benevnt som KAD-senger - kommunale akutte døgnsenger).

Desse KAD-plassane er tenkt som eit alternativt tilbod i staden for eller før evt. innlegging i spesialisthelsetenesta. Det nye tilbodet er difor forventa å bidra til å redusere talet på øyeblikkelig hjelp innleggingar i spesialisthelsetenesta fråd ei aktuelle kommunane.   

Indikatoren Medisinske akuttinnleggingar vil gi kommunane oversikt over deira forbruk av denne type tenester i spesialisthelsetenesta og utviklinga over tid på området.

 
Kjelde og lenker
NPR

Geografisk nivå  
Kommune 2020 struktur, helseføretak, Norge

Kjønn  
Alle

Aldersgrupper  
0-20
20-79
70-80
80+

Oppdatering  
Årleg

Sist oppdatert  
Juni 2020

Full tittel

Medisinske Akuttinnleggelsar  (Medsinske DRG)

Undertittel

Andel innleggingar pr 1000 innbyggar Kilde: NPR/SSB

Identifikasjonsnummer

NPR2-medakinn-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.