Datasett: Innleggelsar i sjukehus, fordelt på fagområder (I014-N12)

Sammendrag

Informasjon om indikatoren:
Indikatoren viser tal innleggelsar i sjukehus i Helse Førde per 1000 innbyggarar i kommunane i Sogn og Fjordane. Pasientane er registrert på dei kommunane dei bur i. Det er publisert både samla tal på innleggelsar for elektive (planlagde) og ø-hjelp, og for elektive og ø-hjelps episodar kvar for seg. Indikatoren viser innleggelsar for utvalde faggrupper, per år. Dagopphald og behandling ved poliklinikkar er ikkje inkludert i talmaterialet. Pasientar frå Sogn og Fjordane som er lagt inn i sjukehus andre stader inngår ikkje i talmaterailet.

Raten som vert brukt i framstillinga er rekna ut frå følgjande formel:
(tal innleggingar innan fagområdet for pasientar frå ein kommune per år)/(innbyggarar i den same kommunen det same året)*1000

Faggruppene som er med i framstillinga gjeld:
«Kirurgi»  
Inneheld ei oppsummering av tilvisingar innan fagområda: Generell kirurgi (010), Barnekirurgi (under 15 år) (020), Gastroenterologisk kirurgi (030), Karkirurgi (040), Thoraxkirurgi (060), Urologi (070), Kjevekirurgi og munnhulesykdom (080), Plastikk-kirurgi (090), Nevrokirurgi (100) og Mamma- para-tyreoideakirurgi (105)  

«Indremedisin»  
Inneheld ei oppsummering av tilvisingar innan fagområda: Generell indremedisin (110), Blodsykdommer (120), Endokrinologi (130), Fordøyelsessykdommer (140), Hjertesykdommer (150), Infeksjonssykdommer (160), Lungesykdommer (170) og Nyresykdommer (180).  

«Ortopedisk kirurgi»  
Inneheld tilvisingar innan fagområdet Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) (050)  

«Psykisk helsevern vaksne og rus/LAR»  
Inneheld ei oppsummering av tilvisingar innan fagområda Psykisk helsevern vaksne (320), Rus (360) og LAR - Legemiddelassistret rehabilitering (365)  

«Nevrologi»
Inneheld tilvisingar innan fagområdet Nevrologi (250)  

«Øvrige»
Øvrige fagområder som ikkje er nemnt i listene over.

Grunnlaget for utrekning av rater er NPR-meldinga (xml-fil) som vert trekkt ut frå Dips og lest inn i Datavarehuset til Helse Vest IKT. Dips er det elektroniske journalsystemet som vert brukt i Helse Førde. Data er henta frå aktiviteskuben.


Forbehold og eventuelle feilkjelder:
Utrekningane bygger på at registreringa i Dips er korrekt.


Oppdatering:
Tertial

Kjelder:  
Tal liggedøgn: Dips  
Folketal: Statistisk sentralbyrå www.ssb.no Tabell: 07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K)

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=folkemengde

Full tittel

Innleggelsar i sjukehus, fordelt på fagområder  (I014-N12)

Undertittel

Per 1000 innbyggarar   NB! Alle rater er rekna om til 1-års rate.

Identifikasjonsnummer

I014-N12

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.