Datasett: Fråfall vidaregåande

Sammendrag

Beskriving av indikator:Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedskommune det året han eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt
Sjå her for nærar beskriving av indikator:
http://tinyurl.com/z5vj4py

Kjelde: Kommunehelsa statistikkbank


Begrunning for indikator:  
Det er godt dokumenterte samanhengar mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Tenkjer at personar som ikkje har fullført vidaregåande utdanning er like utsett for levekårs- og helseproblem som dei som har valt å ikkje ta meir utdanning etter fullført ungdomsskule. Kjelde: fhi.no.Absolutt sett er tala for fråfall høge. Tala inkluderer dei som slutta undervegs i utdanninga og der fleire får seg jobb eller startar annan utdanning. Problematisk er fråfallet for dei som ikkje får seg studiekompetanse, får seg annan jobb eller utdanning.Tidleg innsats er viktig for å auke mestringsevne gjennom heile utdanninga, inkludert barnehage. Tidleg kartlegging av ressursar gjer at ein kan setje inn passande innsats tidleg. Kjelde: Utdanningsforbundet.no

Full tittel

Fråfall vidaregåande

Undertittel

Andel (prosent), standardisert       Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH005S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.