Datasett: Einslege forsørgarar

Sammendrag

Sammendrag
Definisjon av indikatoren:  
Andelen eneforsørgere (personer med utvidet barnetrygd) av alle barnetrygdmottakere, pr. 31/12 i statistikkåret. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).  

Som eneforsørger regnes personer som mottar utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn de faktisk har) etter lov om barnetrygd. Dette inkluderer også noen samboere.  


Sjå heile definsjonen her: <http://tinyurl.com/h6k6hjz>;  

Kjelde: Kommunehelsa statistikkbank  

Begrunning for val av indikator:  
Analyser viser at einslige forsørgjarar oftare har lav inntekt enn husholdningar med fleire vaksne medlemmar. Tap av forsørgjar gjennom samlivsbrot eller død fører for mange til økonomiske problem. Kjelde: fhi.no  

Sist oppdater 2019

Full tittel

Einslege forsørgarar

Undertittel

Andel (prosent) Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Identifikasjonsnummer

FH002S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.