Datasett: Høg og lav fødselsvekt

Sammendrag

Sammendrag
Andel fødte med høy eller lav fødselsvekt. Andelen er beregnet i prosent av alle fødte med fødselsvekt > 500 gram. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder).  
Andel (prosent) = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder.  
Høy fødselsvekt = 4500 gram eller høyere  
Lav fødselsvekt = 500 - 2499 gram  
Høy fødselsvekt er forbundet med økt risiko knyttet til selve fødselen. Høy fødselsvekt kan også være en risikofaktor for senere overvekt, diabetes og muligens visse kreftformer. Høy fødselsvekt er forårsaket av flere faktorer, fra genetiske faktorer til forhold under svangerskapet (bl.a. mors vekt).  
Lav fødselsvekt er en vesentlig risikofaktor for barns utvikling og helse.  
Statistikken er basert på opplysninger fra medisinsk fødselsmelding som omfatter alle fødsler og aborter f.o.m. 16. svangerskapsuke i 1967-2001 og 12. svangerskapsuke f.o.m. 2002.  
God datakvalitet. Alle fødte blir meldt på eget skjema og registrert i Medisinsk fødselsregister. Tall i kommunehelsa statistikkbank kan avvike noe fra Medisinsk fødselsregister fordi Kommunehelsa statistikkbank kun inkluderer fødte med fødselsvekt større eller lik 500 gram (inkludert dødfødte) mens Medisinsk fødselsregister inkluderer alle fødte (inkludert dødfødte). Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd er ikke inkludert i statistikken.  
Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Dette kriteriet gjelder summen av tilfeller i perioden det er laget gjennomsnitt over. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.  
Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på færre enn 6 tilfeller.  
Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: <http://tinyurl.com/FH035-Fodselsvekt>;

Full tittel

Høg og lav fødselsvekt

Undertittel

Andel(%) fødte med høy eller lav fødselsvekt      Kilde:  Kommunehelsa statistikkbank   (http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH035S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.