Datasett: Hjerte- og karsjukdomar, dødlighet 0-74år

Sammendrag

Antall døde av hjerte- og karsykdommer (I00-I99) i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år. Alders- og kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder). Dødsårsak er klassifisert etter ICD-10 kodeverket.
 
Per 100 000, standardisert = Antall per 100 000 innbyggere* per år (rate), angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.  
*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet

Informasjon om tidlig død (her definert som død før 75 års alder) av gitte sykdomsgrupper gir oss viktig informasjon om hvor vi bør sette inn forebyggende tiltak. Dagens dødsårsaksmønster gjenspeiler ikke nødvendigvis befolkningens levevaner de siste årene.  
 
Datakvaliteten regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig.  

Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene for visse sykdommer kan være betydelige.  

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH016HjarteKarDodlighet

Full tittel

Hjerte- og karsjukdomar, dødlighet 0-74år

Undertittel

per 100 000, standardisert    Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH016S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.