Datasett: røyking gravide

Sammendrag

Sammendrag

Andel fødende som oppga at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. Statistikken viser gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder.Fra 2016 vises statistikken som gjennomsnitt over 5-årsperioder, istedenfor 10-årsperioden som ble vist tidligere.  
  

Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 5-årsperioder, standardisert for alderssammensetning.   
  
I Kommunehelsa statistikkbank er det fra og med 2014 en ny definisjon på røyking ved første svangerskapskontroll. Alle årganger (hele tidsserien) er nå beregnet etter den nye definisjonen. Det innebærer at dataene fra og med publiseringen i 2014 ikke er sammenliknbare med data tidligere publisert i statistikkbanken og i folkehelseprofiler for 2012 og 2013. Endringen innebærer en bedre definisjon av hvilke av de tilgjengelige feltene fra rapporteringsskjemaene som regnes med i statistikken (se også avsnittet Innsamling).   
  
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser at de som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere.   

Røyking i svangerskapet kan si noe om røyking hos kvinner i fertil alder. For resten av befolkningen er datagrunnlaget på røykevaner dessverre svært dårlig. Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel dagligrøykere. Denne gradienten gjelder også for røyking i svangerskapet. Det er en stor utfordring i folkehelsearbeidet å påvirke denne forskjellen.   

Andelen røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus har overtatt noe for røyking. Snus er ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. Vi har foreløpig ikke tall på snusbruken i kommuner. Medisinsk fødselsregister har tall på snusbruk, men disse opplysningene er underrapportert og derfor ikke egnet til statistikkformål.   

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH031RoykingGravide

Full tittel

røyking gravide

Undertittel

Andel (prosent), standardisert         Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

HF031S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.