Datasett: Overvekt ved sesjon

Sammendrag

Andel gutter og jenter med overvekt inkludert fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik 25 kg/m²) i prosent av alle som oppga høyde og vekt i den nettbaserte sesjon. Statistikken viser 4 års gjennomsnitt.  


Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 4 år, standardisert for kjønnssammensetning.  

Kroppsmasseindeks (KMI) er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og benyttes for å kunne måle og sammenligne helserisikoen ved blant annet overvekt i en befolkning.  

WHO har satt følgende grenseverdier for å klassifisere overvekt og fedme blant voksne over 18 år ved hjelp av KMI (kg/ m²):  
KMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig  
KMI på 30 og over = fedme  
For barn og unge under 18 år benyttes IOTFs alders- og kjønnsspesifikke grenseverdier for å klassifisere overvekt og fedme. Disse grenseverdiene er benyttet for å beregne andel med overvekt og fedme blant 17-åringene i denne tabellen.  

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende.  

Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning. Tiltak som kan påvirke mat- og aktivitetsvaner vil være av særlig betydning.  

Dataene er basert på selvrapportert høyde og vekt oppgitt i den nettbaserte sesjon 1 til forsvaret. Ut ifra høyde og vekt er KMI beregnet. IOTFs alders- og kjønnsspesifikke grenseverdier er benyttet for å klassifisere overvekt og fedme.  

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH030SesjonOvervekt

Full tittel

Overvekt ved sesjon

Undertittel

Andel (prosent) med KMI over eller lik 25 kg/m², standardisert        Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH030S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.