Datasett: Mobbing i Skulen

Sammendrag

Sammendrag
Andel elever i 7. og 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 5 års gjennomsnitt.  
I Elevundersøkelsen brukes begrepet mobbing som: ” gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing”.  
Inkludert er de som har svart ”2 eller 3 ganger i måneden”, ”omtrent 1 gang i uken” eller ”flere ganger i uken” på spørsmålet ”Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?”.  
Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 5-årsperioder, standardisert for kjønnssammensetning.  
Standardiserte tall anbefales ved sammenligning mellom geografiske områder. Hensikten med standardisering for kjønn er å redusere påvirkning av ulik kjønnssammensetning når man sammenligner grupper. Metoden som er benyttet er indirekte standardisering med løpende år som referanse.  
Det har vært en markant nedgang i andel som oppgir at de blir mobbet fra 2012 til 2013. Det kan ha flere årsaker, også metodiske. Å bruke disse tallene til å se på utvikling over tid, kan derfor være problematisk. På grunn av dette har vi valgt å kunne vise siste tidsperiode. Les mer i Utdanningsdirektoratets analyser av Elevundersøkelsen 2013 her:  
<http://www.udir.no/PageFiles/80366/Mobbing%20krenkelser%20og%20arbeidsro%20i%20skolen.pdf?epslanguage=no>.  
Tilfeldige forhold som kan påvirke resultatene er av større betydning dersom utvalget er lite. Det er større spredning eller variasjon i svarene jo mindre utvalget er. Resultatene i små utvalg påvirkes dermed i større grad av tilfeldigheter enn det som er tilfelle i større utvalg. Resultatene fra grupper med få elever må derfor tolkes med større forsiktighet enn ved resultater basert på hele utvalget for undersøkelsen.  
Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Dette kriteriet gjelder summen av tilfeller i perioden det er laget gjennomsnitt over. I praksis skjules tall hvis følgende er tilfelle for hele den femårsperioden tallet gjelder for:  
· Færre enn tre som mobbes eller færre enn tre som ikke mobbes  
· Færre enn 10 personer i nevneren  
I tillegg skjules statistikk for en undergruppe, f.eks. et kjønn, dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.  
Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: <http://tinyurl.com/FH042Mobbing>;

Full tittel

Mobbing i Skulen

Undertittel

Andel(%) elevar som har opplevd mobbing     Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH042-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.