Datasett: Antibiotikabruk: Kommunehelsetjenesten på Helgeland

Sammendrag

Oppdatert 16.9.2019 - for kommunene i Nord Norge

Sammendrag
Resepter Pr 1000innb:  Antall reseptar med antibiotika per 1000 innbyggere i kommuner/fylker på Helgeland.
% av innb min en resept/år:  Andel (prosent) av innbyggere i kommunen som får minst en resept med antibiotika i løpet av året

Kilde:  http://tinyurl.com/FH047-Antibiotika    


Om indikatoren   
Indikatoren er en del av Helsedirektoratets satsing for å få ned antibiotikabruken i befolkningen. Den internasjonale antibiotikadagen markeres i år mandag 18. november 2019
Sammenhengen mellom forbruk av antibiotika og forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er godt dokumentert. Reduksjon i bruk av antibiotika er et uttalt mål for å bremse denne utviklingen.

Se for øvrig artikkel i Dagens Medisin og Nrk, som forsøker å gå litt i dybden på tallene:  
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/05/disse-kommunene-bruker-minst-og-mest-antibiotika/
https://www.nrk.no/rogaland/overforbruk-av-antibiotika-_-na-strammer-legene-inn-1.13786830Full tittel
Antibiotikabruk i kommunehelsetenesta (HLSH)

Undertittel
Kilde:  Helsedirektoratet, Reseptregisteret

Full tittel

Antibiotikabruk: Kommunehelsetjenesten på Helgeland

Undertittel

Kilde:  Helsedirektoratet, Reseptregisteret

Identifikasjonsnummer

FH047-HLSH-HF

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.